Home

Nhất Thế Tôn Sư Audio

by Admin

Tác giả: Mực Thích Lặn Nước
Thể loại: Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch
Số tập: 58
Trạng thái: Hoàn thành

– Ta một đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, bại tẫn các tộc anh kiệt, ngạo cười lục đạo thần ma!

Phật Môn tứ tự: Thiếu Lâm tự, Thủy Nguyệt am, Kim Cương tự, Lan Kha tự.
Đạo gia tam tông: Thuần Dương tông, Chân Võ phái, Huyền Thiên tông.
Cầm kiếm lục phái: Tẩy Kiếm các, Hoán Hoa kiếm phái, Bích Nguyệt kiếm phái, Táng Kiếm lâu, Tuyết Sơn phái, Đông Hải kiếm trang.
Thiên hạ lục phách: Họa Mi sơn trang, Thiết Y lâu, Cái Bang, Thanh Thần phái, Thái Nhạc phái, Đại Giang bang.
Tà ma chín đạo: Huyết Y lâu, Diệt Thiên môn, Sinh Tử Vô Thường tông, Tu La tự, Hoan Hỉ miếu, La giáo, Bất Nhân lâu, Tố Nữ đạo, Trường Sinh giáo.

Ngoại đạo lục sư: Vấn Thân phái, Phạm Ngã giáo, Chỉ Hư sơn, Vô Tưởng tông, Chân Thật giới, Tâm Huyễn môn.
Thế gia Thập Tứ: Đại Tấn hoàng thất [ Thần đô Triệu thị ], Bắc Chu hoàng thất [ Trường Nhạc Cao thị ].
Đại Tấn thế gia: Bình Tân Thôi thị, Giang Đông Vương thị, Hằng Nguyên Trịnh thị, Lang Gia Nguyễn thị, Lư Dương Tống thị, Lũng Nam Trương thị, Tây Lương Tư Mã thị, Chu quận Vương thị.
Bắc Chu thế gia: Cát châu Thôi thị, Lô Long Hạ Hầu thị, Cự Nguyên Thượng Quan thị, Bồi kinh Tào thị.

You may also like

Leave a Comment